Kulturforeningen i Skovbo - KIS
Startside  Fotogalleri  Foreningen  Historie  Henvisning  KIS&BorupKino  Vedtægter  Kontakt  Fotos28.8.09
x
Startside
Fotogalleri
Foreningen
Historie
Henvisning

Borup Kino
Vedtægter
Kontakt

Kulturnat2011
Fotos28.8.09
 

 

VEDTÆGTER FOR KULTURFORENINGEN I SKOVBO (KIS) -  Marts 2007

Oversigt:
§ 1  Navn
§ 2 
Formål
§ 3 
Medlemmer
§ 4 
Bestyrelse
§ 5 
Bestyrelsen som repertoireudvalg
§ 6 
Generalforsamlingens prioritering
§ 7 
Arrangementer
§ 8 
Generalforsamling
§ 9 
Regnskabsåret

§ 1  Foreningens navn er Kulturforeningen i Skovbo (KIS).

§ 2  Gennem kulturelle arrangementer af oplysende, underholdende og debatskabende karakter

søger foreningen at fremme et aktivt kulturelt miljø i Køge Kommune. Foreningen ser det derfor som sin opgave at få kulturelle personligheder/grupper til at komme til Køge Kommune og at fungere som platform for lokale initiativer og aktiviteter.

§ 3  Foreningens medlemmer betaler årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for

foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

 

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Til oversigt

§ 4  Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges på eneralforsamlingen

(2-årlig turnus). Lige år vælges 3 medlemmer, og ulige år vælges mindst 2 medlemmer.

Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges desuden 2 suppleanter.

 

Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen bemyndiges til på foreningens vegne at optage kassekredit til dækning af udlæg i forbindelse med foreningens arrangementer.
 

Til oversigt

§ 5  Bestyrelsen fungerer som repertoireudvalg og er forpligtet over for de retningslinier, der fast

lægges på generalforsamlingen for så vidt retningslinierne er økonomisk og praktisk

realiserbare (jf. § 6).

 

Stk. 2.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til valg af repertoire og gennemførelse af

arrangementer indenfor et område. Grupperne fungerer som arbejdsgrupper under

bestyrelsen,der har den endelige kompetence. Medlemmer i arbejdsgrupper 
behøver ikke at være bestyrelsesmedlemmer.

§ 6  Generalforsamlingen vedtager retningslinier for prioritering af de enkelte arrangementstyper,

der omfattes af foreningens formål, med henblik på repertoirevalg.

Retningslinierne er bindende for bestyrelsen, hvis de er økonomiske og praktisk realiserbare (jf. § 5).

§ 7  Arrangementer, der falder indenfor formålet for foreningens, og som ikke kræver økonomiske

resurser, kan finde sted indenfor foreningen uden at være omfattet af generalforsamlingens prioriteringer.
 

Til oversigt

§ 8  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i begyndelsen af marts med følgende dagsorden:

1) Formandens beretning.

2) Gennemgang af foreningens økonomi – herunder fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent.

3) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

4) Vedtagelse af retningslinier for repertoire herunder konkrete forslag fra medlemmerne.

5) Indkomne forslag, som ikke dækkes af punkt 4. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

6) Eventuelt.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller det begæres skriftligt af 1/3 af foreningens medlemmer.

Stk. 3.

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel pr. brev eller i et eller flere dagblade eller ugeaviser, der er udbredt i Køge kommune. Forslag til beslutning på generalforsamlingen ud over repertoireforslag skal være anført i indkaldelsen.

Stk. 4.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der til ændring af vedtægterne eller nedlæggelse af foreningen mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte eller vedtagelse på 2 generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum.

                                                                                                  Til oversigt

§ 9  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor og forelægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.

Foreningens indtægter og formue anvendes til foreningens drift og eventuelt til ydelse af rabatter til medlemmerne i forbindelse med foreningens arrangementer.

Stk. 3.

Ved foreningens opløsning anvendes formuen til fremme af kulturelle formål i Køge kommune efter generalforsamlingens beslutning.
 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. april 1985 med ændringer på ekstraordinære generalforsamlinger den 6/11-1985 (§ 4 stk. 3), den 8/2-1988 (§ 9 stk. 1), den ordinære generalforsamling den 22/4-1992 (§ 1, § 3, § 4 stk. 1 og 2 samt § 8 stk. 1 og 3), den ordinære generalforsamling den 29/4-2003 (§ 8 stk. 1 pkt. 5 og § 9 stk. 1), den ordinære generalforsamling den 19/4-2005 (§ 8 stk. 1 tidspunkt og pkt. 3) og den ordinære generalforsamling den 12/3-2007 (§ 2, § 6, § 8 Stk. 1 pkt. 2 og pkt. 4 og Stk. 3, samt § 9 Stk. 3).

 
x
Startside  Fotogalleri  Foreningen  Historie  Henvisning  Borup Kino  Vedtægter  Kontakt  Fotos 25.8.
Kulturforeningen i Skovbo, Bøgedevej 6, Slimminge, 4100 Ringsted, tlf. 56879339, info(a)kulturis.dk
Dette sted blev sidst opdateret 03. marts 2013